Kalendář

<< prosinec 2019 >>
PO ÚT ST ČT SO NE
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Pálení biologického odpadu

Neexistuje žádný právní předpis, který by pálení biologického odpadu na zahradách povoloval, neexistuje ani právní předpis, který by tuto činnost výslovně zakazoval. Je však třeba si uvědomit, že nelze pálit všechno.

 • Dle zákona o ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či jiných materiálů obsahujících chemické látky (např. nalakované a naimpregnované dřevo a dřevotřísky obsahující pryskyřice) je obecně zakázáno zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech a stejně tak záko- nem č. 201/2012 Sb., O ochraně ovzduší.
 • Dalším souvisejícím předpisem je zákon č. 133/1985 Sb., O požární ochraně, který fyzickým osobám (občanům) výslovně nezakazuje pálení trávy, listí nebo větví na hromadách, ale plošné vypalování porostů na zahradách i ve volné přírodě (vypalování luk, mezí, křovinného nebo lesního porostu) tímto zákonem zakázáno je a ve správním řízení lze za jeho porušení uložit pokutu až 25 000 Kč.
 • Dále by každý vlastník nemovitosti měl při případném pálení dbát ustanovení § 1013 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, podle kterého se vlastník musí zdržet všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku.

Biologický odpad ze zahrad (trávu, listí a větve) lze využít i ekologickým způsobem. V malém množství je to vždy možné, vyžaduje to jen trochu zdravé námahy – nabízí se možnost založení vlastního malého kompostu, do kterého patří shrabaná tráva a listí, nastříhané či nasekané drobné proutí, naštěpkované silnější větve, také bioodpadky z domácnosti. Pokud nechcete založit vlastní kompost, je možné využít valníků a kontejnerů umístěných v obci. V případě většího objemu biologického odpadu byla už dříve nabídnuta možnost požádat o přistavení valníku nebo kontejneru obec.Pokud se i přesto rozhodnete pálit na svém pozemku biologický odpad, prosíme o dodržování následujících zásad:

 • Pálení provádí osoba starší 18 let a u pálení by měly být přítomny alespoň dvě osoby,
 • oheň je nutné hlídat po celou dobu pálení až po bezpečné uhašení,
 • ohniště by mělo být ohraničeno (např. kameny) a udržovat maximální výšku plamenů 2 metry,
 • dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů (domy, auta, ploty, strniště, les apod.),
 • místo zabezpečit dostatečným množstvím hasebních prostředků (lopata, voda, písek apod.),
 • po skončení pálení bezpečně uhasit ohniště,
 • nechat volné příjezdové cesty vedoucí k místům spalování,
 • dodržovat zákaz pálení v období dlouhotrvajícího sucha nebo za větrného počasí.

Fyzické osoby, které provádí pálení na svém pozemku sice nemají zákonem stanovenou povinnost každé pálení ohlašovat na územně příslušné operační středisko Hasičského záchranného sboru (tzv. KOPIS), nicméně pokud už plánujete pálení většího množství biologického odpadu na své zahradě, důrazně doporučujeme pálení ohlásit. To lze provést prostřednictvím webové aplikace na adrese https://paleni.izscr.cz/paleni. Hlášení je vhodné provést s dostatečným předstihem a je potřeba uvést následující informace: datum a místo pálení, osobu, která je za pálení odpovědná + kontakt (mobilní telefon) a dobu po kterou bude pálení probíhat. Je vždy lepší mít pálení nahlášené, i když se pak třeba díky špatnému počasí neuskuteční než způsobit zbytečný výjezd hasičů, jejichž pomoc může být v dané chvíli potřeba někde jinde.