JSDHO

Jednotka je zařazena do Plánu plošného pokrytí Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany jako JPO (Jednotka Požární Ochrany) kategorie III. To znamená, s výjezdem do 10 minut a působností i mimo území zřizovatele. Od roku 2017 je JPO v rámci Dohody o poskytnutí pomoci a o spolupráci v rámci protipožární ochrany mezi Plzeňským krajem, Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje a obcemi vládního okresu Cham (SRN) dále zařazena do poplachového plánu okresu Cham, konkrétně pro hraniční přechod Liskova/Höll. Cílem této dohody je vzájemné poskytnutí sousedské pomoci při zdolávání požárů a záchraně osob při technických zásazích.

Výjezdy

0
rok 2019
Ostatní pomoc 25%
Planý poplach 4%
Požár 25%
Technická pomoc 46%

Členové

Jednotka má 18 členů, jsou zastoupeny požadované odbornosti a všichni jsou náležitě proškoleni.

Technika

Od roku 2018 jednotka disponuje zbrusu novou cisternovou automobilovou stříkačkou a dopravním automobilem

Na úvod stručné vysvětlení rozdílu mezi SDH a JSDHO

JSDHO (jednotka sboru dobrovolných hasičů obce) – je naproti tomu organizační složkou, která je zřizována obcí. JSDHO je zcela závislá na rozpočtu obce. Veškerá technika, výstroj a výzbroj pořízená pro činnost jednotky je majetkem obce. Obec rovněž posílá hasiče na potřebná školení a zdravotní prohlídky a zajišťuje akceschopnost jednotky. Činnost JSDHO je čistě represivní. Jistá provázanost však mezi oběma organizacemi je. Členové zásahové jednotky obce jsou většinou vybíráni z členské základny SDH, protože tito lidé jsou již od útlého věku vedeni nejen k preventivní, ale i represivní činnosti v oblasti požární ochrany, ochrany majetku a záchrany životů. V čele této složky je velitel jednotky, který je zodpovědný ze své funkce starostovi obce.

SDH – Sbor dobrovolných hasičů (SDH) je občanské sdružení, které je zaregistrováno u Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka (právní forma je tedy podobná jako TJ Sokol nebo sdružení zahrádkářů a podobné spolky). Jeho hlavní náplní činnosti je prevence v oblasti požární ochrany, práce s mládeží, v dnešní době také požární sport a jiné společenské a kulturní akce. V čele SDH stojí starosta sboru a výkonným orgánem je výkonný výbor sboru. Jedná se o samostatně hospodařící organizaci, která je z velké části finančně závislá na okolních subjektech.