Hasičský slib

Den sv. Václava 28. září 1895 určen byl ku skládání slibu hasičského. V týž den shromáždilo se všech 28. činných členů před zdejší školou, odkud v průvodu hudby v 9 hod. ráno pochodem nastoupilo se do Klenče. Zde připraveno bylo jim skvělé uvítání od bratrského sboru klenečského. Týž bratrský sbor přišel v průvodu hudby své sboru zdejšímu na začátek města Klenče naproti. Velitel tamní-ho sboru p. Hecht slovy vřelými a srdečnými vítal sbor náš. Jemu odpověděl velitel sboru našeho. Co důkaz vřelého přátelství a bratrské lásky věnoval sbor klenečský na upomínku krásný věnec z čerstvých květin. Členové obou sborů stiskli si pak na vzájemnou shodu a lásku pravice. Po tomto srdečném uvítání odebrali se oba sbory do klenečského chrámu Páně na velké služby Boží, při kterých důstojný páter Jiří Šteffek kaplan klenečský vřelými a hluboce procítěnými slovy vylíčil význam sboru hasičského.

Po službách Božích doprovodil opět sbor klenečský náš sbor až za město, kde se po srdečném rozloučení rozešli. V Postřekově seřadil se sbor náš po příchodu svém ze služeb Božích u školy, aby do rukou velitele svého p. Jakuba Buršíka složil slavnostní slib hasičský. Tento slib ve zvláštní knize slibu hasičského napsaný předčítal jednatel sboru, členové nahlas slib opakovali a svému veliteli rukou dáním zavázali se povinnosti na ně vložené plniti. Po tomto každý jednotlivec vlastní rukou složený slib hasičský podepsal.

Dojemná slavnost ta za účastenství ohromného množství lidu skončila provoláním trojnásobným „slávy“ Jeho apoštolskému Veličenstvu našemu císaři a králi Františku Josefovi I. Odpoledne ve 3 hod. pak konáno bylo první veřejné cvičení sboru se stříkačkou.